Full Leaderboard/Scorecards
  Update 08/03 11:02
16th Japan Grand-Senior Golf Championship 2009 Print
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 :eagle   :birdie   :par   :bogey   :double bogey   ★:Exempt player
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
366 490 165 374 333 490 323 155 336 3032 345 471 371 366 170 342 160 319 496 3040 6072
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
1 Isamu Kanamoto 1H +2 - - - - - - 40 - - - - - - - - 37 77(+5)
2 Terumi Matsukawa 1H +7 - - - - - - 36 - - - - 40 76(+4)
Kiichiro Kobayashi 1H +7 - - - - - - 37 - - - - 39 76(+4)
Kazuo Inada 1H +7 - - - - - - 38 - - - - - 39 77(+5)
Kiyoshi Kawakami 1H +7 - - - - - - - 38 - - - - 39 77(+5)
Sadayoshi Nakano 1H +7 - - - - - - - 38 - - - - 42 80(+8)
7 Katsunaga Suzuki 1H +8 - - - - - - - 36 - - - - - - 37 73(+1)
Arimatsu Ishikawa 1H +8 - - - - - 38 - - - - - - 39 77(+5)
9 Hideto Hanada 1H +9 - - - - - 38 - - - - - - - - 37 75(+3)
Hisateru Hama 1H +9 - - 42 - - - - - 36 78(+6)
Isamu Shimizu 1H +9 - - - - - - - 39 - - - - - 40 79(+7)
12 Kiyoshi Nakamura 1H +10 - - - - 40 - - - - - 38 78(+6)
Yuko Miyazato 1H +10 - - - - - - 40 - - - - 39 79(+7)
Tadaaki Soejima 1H +10 - - - 38 - - - - - 41 79(+7)
15 Shizuka Omura 10H +11 - - - - - - 36 - - - 39 75(+3)
Kichi Umezawa 1H +11 - - - - - 40 - - - 38 78(+6)
Masatoshi Takahashi 1H +11 - - - - - - 39 - - - - - - - 39 78(+6)
Kiyotaka Hattori 1H +11 - - - - 41 - - - - - - - 38 79(+7)
Toshimi Satake 1H +11 - - - - - - 40 - - - - - - 39 79(+7)
Shigeru Takeda 1H +11 - - - - 41 - - - - - - 40 81(+9)
21 Yoshinobu Kumagai 1H +12 - - - 41 - - - - 39 80(+8)
Yasuhiko Kamoi 1H +12 - - - - - 40 - +3 - - - - 43 83(+11)
Tadashi Hirata 1H +12 - - - - - +3 - 41 - - - - 42 83(+11)
24 Akira Miyawaki 1H +13 - - - - - - 40 - - - - - - 39 79(+7)
Osamu Hori 1H +13 - - - 41 - - - - - - 38 79(+7)
Kenichi Nishibori 1H +13 - - - - - 39 - - - - - 41 80(+8)
Hisao Takahashi 1H +13 - - - 40 - - - - - - 40 80(+8)
Tetsuo Miura 1H +13 - - - 40 - - - - - 40 80(+8)
29 Toshio Fujita 1H +14 - - - - - 36 - - - - 43 79(+7)
Yoshio Yasunaga 1H +14 - 42 - - - - - - 37 79(+7)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
366 490 165 374 333 490 323 155 336 3032 345 471 371 366 170 342 160 319 496 3040 6072
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Hideya Yamamoto 1H +14 - - - - - - - 38 - - - - - 41 79(+7)
Katsumi Kono 10H +14 - - - - - 40 - - - - - - - 38 78(+6)
Teruo Bamba 1H +14 - - - - - - 37 - - 43 80(+8)
Hirosumi Ikeuchi 1H +14 - - - - - - 37 - - 44 81(+9)
Tatsumi Hasegawa 1H +14 - - 44 - - - - - 38 82(+10)
Kumao Kato 1H +14 - - - 42 - - - - - 41 83(+11)
37 Tadashi Kubota 10H +15 - - - - - - 41 - - - - 38 79(+7)
Masanori Sugiura 1H +15 - - - - - - 39 - - - - 41 80(+8)
Yoshito Mishima 1H +15 - - - - 42 - - - - 39 81(+9)
Shiro Oyama 1H +15 - - - - 42 - - 41 83(+11)
Akira Komachi 1H +15 - - - - 42 - - - - 42 84(+12)
42 Susumu Marui 1H +16 - - 43 - - - - - - 39 82(+10)
Osamu Hase 1H +16 - - - - - - 40 - - - +3 - 43 83(+11)
44 Taichi Yamamoto 10H +17 - - - - 42 - - - - 40 82(+10)
Teruyoshi Shiotsuki 10H +17 - - - - 42 - - - - - - 39 81(+9)
Yukio Imada 10H +17 - - - - - 40 - - - - 41 81(+9)
Takeshi Furuhashi 1H +17 - - - - 42 - - - - - 41 83(+11)
Shigeo Moriyama 1H +17 - - - - 41 - - - 43 84(+12)
Yoshinaka Shimizu 10H +17 - - - - 40 - - - - - 40 80(+8)
Tamotsu Nakamura 1H +17 - - - - - - 39 - - 45 84(+12)
Iwao Yano 10H +17 - - - - - 39 - - - - 41 80(+8)
Toryu Oku 10H +17 - - - - - - - 38 - - - - - 40 78(+6)
53 Yoshie Yamanaka 10H +18 - - - +3 45 - - - - - - - 38 83(+11)
Akiyoshi Kusunoki 10H +18 - - - - - 40 - - - - 42 82(+10)
Toshio Koyama 10H +18 - - - - - - - - 37 - 44 81(+9)
Hirokazu Ohigashi 10H +18 - - 41 - - +5 - - 40 81(+9)
Hajime Matsuyama 10H +18 - - - - - 40 - - - - - - 41 81(+9)
Einosuke Suzuki 10H +18 - - - - 41 - - - - - - 39 80(+8)
Takahiro Ito 1H +18 - - - 42 - - - 43 85(+13)
60 Noboru Ohishi 10H +19 - - - - - 41 - +3 - 43 84(+12)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
366 490 165 374 333 490 323 155 336 3032 345 471 371 366 170 342 160 319 496 3040 6072
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Yasuo Oshima 1H +19 - - - - 42 +3 - - - - 43 85(+13)
62 Akiharu Nishio 10H +20 - - - - 42 - - - 41 83(+11)
Heihachiro Kobashi 10H +20 - - - 43 - - - 40 83(+11)
Kuniteru Onodera 10H +20 - - - - - - - 39 - - 43 82(+10)
Akira Oki 10H +20 - - 39 - - - - 41 80(+8)
66 Shinji Yoshinaga 10H +21 - - 44 - - - - 41 85(+13)
Hiroshi Matsuoka 10H +21 - - - - - 40 - - - - 42 82(+10)
68 Kosei Ogawa 10H +22 - 45 - - - - 42 87(+15)
Fumio Nakayama 1H +22 - - 42 - - +3 46 88(+16)
Tsutomu Nobusawa 10H +22 - - 43 - - - 42 85(+13)
Michio Kaneko 10H +22 - - - 43 - - - - 41 84(+12)
Akio Ban 10H +22 - - - - - 41 - - - - 41 82(+10)
Takenobu Furusho 10H +22 - - - - - - 39 - - - - 43 82(+10)
Takashi Asano 10H +22 - - - - 41 - - - - 41 82(+10)
75 Nobuyuki Kagami 10H +23 - - 43 - - - 44 87(+15)
Toshio Yamashiro 10H +23 - - +3 45 - - - - 42 87(+15)
Shigeru Hagiwara 10H +23 - - - - - 41 - - +3 - - 43 84(+12)
Hideichi Takami 10H +23 - - - - - 41 - - - - 41 82(+10)
79 Seiichi Nakajima 10H +24 - - - - 43 - - - 45 88(+16)
Tokihiko Jufuku 10H +24 - 44 - - - 42 86(+14)
Goro Fujioka 10H +24 - - - - +3 43 - - +3 - - 43 86(+14)
Yasuto Yoshitomi 10H +24 - - - - - - +3 41 - - - - +4 44 85(+13)
83 Nobutsune Kobayashi 10H +26 - - - +3 45 - - - - - 40 85(+13)
84 Kiyotaka Maki 10H +27 - - 44 - 46 90(+18)
85 Gunji Suzuki 10H +28 - - 45 - 46 91(+19)
Yoichi Nakata 10H +28 49 - - - - - 42 91(+19)
Tsugio Nonaka 10H +28 - - 44 - - - - - 41 85(+13)
88 Hideshi Fujiki 10H +29 +3 - - 47 - - - - 42 89(+17)
89 Shiro Sasaya 10H +30 - - +3 48 - - - - 43 91(+19)
90 Toshio Nishihara 10H +34 - - 44 - +4 - - 47 91(+19)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
366 490 165 374 333 490 323 155 336 3032 345 471 371 366 170 342 160 319 496 3040 6072
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
91 Hirofumi Mibayashi 10H +36 - - 44 - +3 +4 49 93(+21)
WD Isamu Ota  
WD Yasuhiro Kunita  
WD Tsunesaburo Kurosawa  
WD Junji Komura  
WD Toshitake Matsuda  
DQ Shunichi Tanaka  
DQ Hideto Monde  
Page Top
CLOSE
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査